Kaoru Nabe

Japanese Artist

New exhibiton:Nový Landscape//個展inプラハ開幕!

New solo exhibition ”Nový Landscape” is open today in Prague!

Check out Websites of Exhibiton:
Studio PRÁM-Nový Landscape
Event on Facebook

Here is the text for this exhibiton by culator of Studio PRÁM, Šárka Koudelová.
Česky dolu

Kaoru Nabe
– Nový landscape

Prám, 25. 9. – 30. 9. 2018
curator: Šárka Koudelová

Exhibition title Nový landscape could probably characterize general artist`s experience in any abroad artist in residence programme.
In case of the Japanese artist Kaoru Nabe, this title is a real emotion, which brings us closer to her personal approach.Throughout her art practice, Kaoru remakes the surrounding environment into a „moving“ structure, with more or less real details flashing between them, which have been sharply written into the vague landscape of memory.

Kaoru Nabe’s painting form is quite atypical in the expressively reductive context of contemporary painting, and the same non-typical one is the choice of inspirational motifs, which can be found in the paintings. In the surrealistic jigsaw diary record of one of the full-color paintings can be found everyday items from the studio, but also a wolf referring to one of the sculptures from the gallery, or even an inappropriately cute pig from a backup mug. Partly fairy-tale and decorative tone of the wavy structures could be labelled as a result of a naivistic approach, but that would be a pity.

The Vital Black series confirms a conscious connection with the heritage of the calligraphy ink painting and connects it with intuitive drawing in a refreshing way. Indeed, the whirling repetition of motifs even evokes the Czech phenomenon of medium drawings from the early 20th century, from the time of the fascination with occultism.

Kaoru Nabe’s artwork sometimes really acts like a relic of a witch process, which is not defied by her demonic self-portrait or her statement that „I pull up my head and paint with my whole body“. The new paintings of Kaoru Nabe feels like a „slag“, like a melted mixture, which get changed its shape and consistence throughout the process, but we could still recognize the „harder“ pieces. The slag, through which we can examine the fractal spirals of Kaoru Nabe’s personal reality.

/Šárka Koudelová, 2018/

Studio PRÁM
Čerpadlová 536/4, Vysočany, 190 00 Praha 9
During Exhibiton we’re open: 13:00 – 19:00
www.pramstudio.cz
Facebook Studio PRÁM
Instagram Studio PRÁM
Česky

Kaoru Nabe
– Nový landscape

Prám, 25. 9. – 30. 9. 2018
kurátorka: Šárka Koudelová

Název výstavy Nový landscape by pravděpodobně mohl charakterizovat obecnou zkušenost umělce na libovolném rezidenčním pobytu v zahraničí. V případě japonské umělkyně Kaoru Nabe je však skutečnou emocí, která přibližuje osobní přístup autorky. Kaoru skrze svoji tvorbu přetavuje okolní prostředí do “pohyblivé” struktury, mezi jejímiž zákruty probleskují více či méně realné detaily, které se ostřeji zapsaly do neurčité krajiny paměti.

Malířská forma Kaoru Nabe působí v expresivně reduktivním kontextu současné malby poměrně netypicky a stejně netypický je už samotný výběr inspiračních motivů, které můžeme z obrazů vyčíst. V surrealistické skládačce deníkového záznamu jednoho z plnobarevných obrazů najdeme věci denní potřeby z ateliéru, ale i vlka odkazujícího k soše z prostředí galerie nebo dokonce nepatřičně roztomilé prasátko z erárního hrnku. Částečně pohádkové vyznění a dekorativnost rozvlněných struktur bychom mohli označit za výsledek naivistického přístupu, ale to by byla škoda.

Série Vital Black potvrzuje vědomé propojení s dědictvím kaligrafické tušové malby a neotřele ji propojuje s intuitivní kresbou. Ostatně rozvířené opakování motivů dokonce evokuje český fenomén medijních kreseb z počátku 20. století, z doby fascinace okultismem.

Práce Kaoru Nabe skutečně místy působí jako relikt čarodějného procesu, což nevyvrací démonický autoportrét ani autorčino vyjádření, že “vypne hlavu a maluje celým tělem”. Nové malby Kaoru Nabe jsou jakousi “struskou”, tedy roztavenou směsí, která procesem změnila tvar i složení, přesto stále rozeznáme ty “tvrdší” kousky. Struskou, při jejímž bližším zkoumání můžeme pozorovat fraktálové spirály osobní reality Kaoru Nabe.

/Šárka Koudelová, 2018/

Studio PRÁM
Čerpadlová 536/4, Vysočany, 190 00 Praha 9
Během výstav máme otevřeno: pondělí a úterý 13:00 – 19:00
www.pramstudio.cz
Facebook Studio PRÁM
Instagram Studio PRÁM

http://artalk.cz/2018/10/02/kaoru-nabe-ve-studiu-pram/

次へ 投稿

前へ 投稿

© 2019 Kaoru Nabe

テーマの著者 Anders Norén